🪆 Nesting Dolls on JoyPixels 2.2

Nesting Dolls is unsupported on JoyPixels 2.2.

The 🪆 Nesting Dolls emoji is not supported on JoyPixels 2.2.

2.2 was released on May 31, 2016.

Related