🪆 Nesting Dolls on JoyPixels 4.0

Nesting Dolls is unsupported on JoyPixels 4.0.

The 🪆 Nesting Dolls emoji is not supported on JoyPixels 4.0.

4.0 was released on Aug. 21, 2018.

Related